تنها سرایی که هرچه بشکند محکم تر و هرچه بلرزد مستحکم تر و هرچه آزار ببیند مقاوم تر می شود...دل است💝💔