تنهای خیلی سخت است اما وقتی می بینی خدا با اون همه عظمت تنهاست تنهای لذت بخش می شه