آیا می دانیدبیشتر سر درد های معمولی کم نوشیدن آب است.🍶.                                                                               آیا می دانید گربه ها معمولا۶۶٪ عمر خود را صرف خواب می کنند.🐈🐱.                                                                آیا می دانید٪۹۰ سم مار از پروتئین تشکیل شده است🐍.                                                                                         آیا می دانید حلزون ها بیش از ۳ سال بخوابند🐌.    

آیا می دانید اسب ها قادرند حالت ایستاده بخوابند🐴.   

آیا میدانید یک خرس قادراست بسرعت یک اسب بدود🐻🐴.   

آیامی دانیدچشم شترغ مرغ بزرگتر از مغزش است.🐫🐔. 

آیا می دانید تنها حیوانی که ۴زانو دارد فیل است.🐘