آیا می دانید بهترین رازدار و دوست صمیمی کی است؟ لطفا جواب را بفرستید.