ماه کامل،9مرتبه درخشانتر و پرنورتر از ماه نیمه است
هرساعت خراب یا خوابید،دستکم روزی دومرتبه زمان را درست نشان می دهد.

96درصد از وزن خیار را آب تشکیل می دهد.

آلرژی به شیر گاو بیشترین آمار را نسبت به دیگر خوراکی ها دربین افراد دارد؟

تخم مرغ کاملاً پخته به چرخش در می آید،در حالی که تخم مرغ خام یا عسلی نمی چرخد.

اگر شبها یک چهارم سیب زمینی خام را داخل کفشهای چرم قرار دهید چرم نرم میشود و روز بعد تمیز خواهد بود و بویی خوب می دهد.

قرار دادن چند دانه برنج در نمکدان،مانع چسیبدن نمکها به هم می شود.

که برج ایفل 1792پله دارد.

برای قرار گرفتن زیادی نمک غذا می توان قطعه میان آن گذاشت و بیست ثانیه صبر کرد تا نمک زیادی را به خود جذب کند.

دریک سانتی متری پوست شما 12 متر عصب و 4 متر رگ و مویرگ است.

الفبای مردم هاوایی12حرف دارد.
ارتفاع برج ایفل در سرما و گرما بر اثر وانبساط 16سانتی متر متغییر