دوست آن است که دستت بگیرد نه قلبت را لمس کند.تا توانی می گزیر از یار بد                 یاربد بدتر بود از مار بد


مار بدتنها تورا بر جان زند                یار تورا برجان و برایمان زنددوستی خاله خرسه


دشمن دانا بهتر بوداز دوست نادان


دوست آن است که برات تب کند


تواول بگو با کیان زیستی                  من آنگاه می گوییم تو کیستی


ظاهروباطنش یکی  است